Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

malpiatka
9479 919c
Reposted fromchocoway chocoway viaohcarolyn ohcarolyn
malpiatka
8789 8cb8 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaohcarolyn ohcarolyn
malpiatka
2443 256b
Reposted fromtooskaa tooskaa viaohcarolyn ohcarolyn
malpiatka
malpiatka
Z kobietą nie ma żartów - w miłości czy w gniewie.  Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi nikt nie wie.
— Aleksander Fredro
Reposted fromavooid avooid viaohcarolyn ohcarolyn
malpiatka
2826 37e8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohcarolyn ohcarolyn
9362 6cb1 500
malpiatka
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson
Reposted frommefir mefir viaohcarolyn ohcarolyn
malpiatka
3615 b433
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohcarolyn ohcarolyn
malpiatka
2638 7c3d
Reposted fromloverdose loverdose viaohcarolyn ohcarolyn
malpiatka
7084 f6c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohcarolyn ohcarolyn
malpiatka
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaohcarolyn ohcarolyn
malpiatka
malpiatka
3319 6407
Reposted frommartynkowa martynkowa viaohcarolyn ohcarolyn
malpiatka
0038 8a62
malpiatka
4800 f99c
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaohcarolyn ohcarolyn
malpiatka
6087 2aef
Reposted frommysli mysli viaohcarolyn ohcarolyn
malpiatka
6811 10a5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
malpiatka
6818 3197
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
malpiatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl